Mustafa Ruhi Şirin’in “Mavi Rüyalar Gören Çocuk” Adlı Eseri Bağlamında Türk Masallarında Değerler Eğitimi Üzerine Düşünceleri
(Mustafa Ruhi Şirin’s Thoughts on Values Education in Turkish Fairy Tales in the Context of “Mavi Rüyalar Gören Çocuk” )

Yazar : PAMUK NURDAN GÜMÜŞTEPE    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 4
Sayfa : 30-49
    


Abstract
Küreselleşen dünya düzeni içerisinde değerler eğitimi; ayrı bir önem arz etmeye başlamıştır. Bu noktada bireyin kişilik ve karakterinin temellerinin atıldığı çocukluk döneminde alacağı değerler eğitimi oldukça önemlidir. Çocuklara yönelik edebi ve estetik yayınların hepsi, onların kazanacağı değerleri belirlemede esas olacaktır. Nitekim yıllardır teknolojinin kaynaklarını son derece iyi kullanan küresel dünyanın güçlü ülkeleri, kendi değerlerini daha az gelişmiş toplumlara kabul ettirmekte veya bu toplumların kendi öz değerlerini, yaptıkları yayınlarla kaybettirmektedir. Günümüzde çocuklarımızın sahip olduğumuz kültürel değerlerimizi öğrenebilmeleri ve bu değerlere sahip çıkmaları bakımından en önemli kaynaklardan birisi de çocuk edebiyatı ürünlerinden olan çocuk masallarıdır. Ülkemizde çocuk edebiyatı ile ilgilenen önemli isimlerden birisi olan Mustafa Ruhi Şirin; yazmış olduğu şiirler, masallar, öyküler ile bu değerlere sahip çıkmayı amaçlayan yazarlarımızdan birisidir. “Mavi Rüyalar Gören Çocuk” adlı eseri, onun Keloğlan masallarını yeniden yorumlayarak kaleme aldığı çocuk kitaplarından birisidir. Bu çalışmada “Mavi Rüyalar Gören Çocuk” adlı kitapta yer alan on masal, değerler eğitimine olan katkısı bakımından incelenecektir.

Keywords
Mustafa Ruhi Şirin, Mavi Rüyalar Gören Çocuk, masal, değerler eğitimi.

Özet
In the globalizing world order, values education has become of particular importance. At this point, the values education that an individual will receive during childhood when the foundations of his/her personality and character are laid is very important. All literary and aesthetic publications for children will be essential in determining the values they will acquire. As a matter of fact, the powerful countries of the global world, which have been using the resources of technology extremely well for years, impose their own values on less developed societies or make these societies lose their own values through their publications. Today, one of the most important sources for our children to learn our cultural values and to protect these values is children's fairy tales, which are products of children's literature. Mustafa Ruhi Şirin, one of the important names interested in children's literature in our country, is one of our writers who aims to protect these values with his poems, fairy tales, and stories. His work “Mavi Rüyalar Gören Çocuk” is one of the children's books he wrote by reinterpreting Keloğlan fairy tales. In this study, ten fairy tales in the book “Mavi Rüyalar Gören Çocuk” will be analyzed in terms of their contribution to values education.

Anahtar Kelimeler
Mustafa Ruhi Şirin, Mavi Rüyalar Gören Çocuk, fairy tale, values education.