ETİK KURALLAR


TURAN DERGİSİ ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

YAYIN ETİĞİ BEYANI

TURAN Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, yayın etiğinde Committee on Publication Ethics (COPE), tarafından yayımlanan etik yayıncılık ilkelerini (https://publicationethics.org/) benimsemektedir.

TURAN Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi editörünün, Yayın Kurulu üyelerinin ve hakemlerinin Committee on Publication Ethics (COPE), tarafından yayımlanan etik yayıncılık ilkelerine (https://publicationethics.org/) uyması beklenir.

TURAN Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, Bahar ve Güz ayları olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Her yılın sonunda derginin yıllık dizini hazırlanır ve Güz sayısında yayımlanır.  Dergi, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde yayın kurulu tarafından belirlenen uluslararası endeks kurumlarına gönderilir.

TURAN Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi Tarih, sanat tarihi, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, halk bilimi, etnoloji, filoloji, coğrafya, dil bilimi, hukuk, psikoloji, sosyoloji vd. alanları kapsayan sosyal ve beşerî bilimler, tarihin başlangıcından günümüze kadar tüm yönleri ile insanı konu alan bilimsel yayınları kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanır. Dergide ayrıca Türk dünyasının tarih, kültür, edebiyat, dil ve folklor alanlarında özgün ve yaratıcı olan çalışmaları ile Türk dünyasıyla ilgili önemli eser ve kişileri tanıtıp değerlendiren yazılara da yer verilir.

TURAN Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi’ne gönderilen aday çalışmalarda daha önce yayımlanmamış olma şartı aranır.  Bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, söz konusu durum belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.

TURAN'ın yayın dili Türkiye Türkçesidir. Yayın ilkelerine uygun olmak şartıyla yabancı dilde- İngilizce, Rusça yazılar ile diğer Türk yazı dillerinde yazılmış yazılara da yer verilebilir. Ayrıca, dergide çeviri yazılar ve tanıtmalar da yayımlanabilir.

Yazarlara Ait Sorumluluklar

Dergiye gönderilecek yazıların özgünlüğü ile bilimsel atıf kullanma ve etik kurallara dair oluşabilecek her türlü sorumluluk yazar (lar)a aittir. Bu kapsamda yazar( lar)ın dergiye gönderdikleri yazıların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmadığını ya da yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınmadığını beyan etmesi gerekmektedir. Yazar(lar) aday çalışmayı intihal önleme yazılımları olan Turnitin ya da iThenticate programlarından biri ile kontrol ederek benzerlik raporunu aday çalışma başvurusunda dergiye göndermekle de yükümlüdür. Benzerlik oranı %20 ve üzeri olan aday çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yazılar editör tarafından da gerekli görüldüğü takdirde intihal incelenmesinden (Turnitin veya iThenticate) geçirilir.

Dergide yazılarda yer alacak fotoğraf, tablo, şekil ya da diğer katkı sunan alıntılar gibi telifli materyal ancak geçerli izin ve telif onayı ile yayımlanabilir.

Çalışmada yazar (lar)a ait yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum, e-posta adresi ve ORCID bilgi/bilgilerinin derginin yayın ilkelerine uygun şekilde yer verilmesi ve bilgilerin doğru ve ilgili yazar (lar)a ait olması yazar (lar)ın sorumluluğundadır.

Dergi tarafından yazar (lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde aday çalışmalarına ilişkin ham veri talebinde bulunulduğu takdirde yazar (lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmakla yükümlüdür. Yayımlanmış aday çalışmasında anlamlı bir bilimsel hata ya da uygunsuzluk tespit eden yazar (lar) da yazıyı geri çekme ya da hatayı düzeltme amacıyla olabildiğince hızlı bir şekilde editörlük ile temasa geçme yükümlülüğünü taşır.

Yazar(lar), Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin http://www.uak.gov.tr/yonetmelikler/Yay%C4%B1nEti%C4%9FiY%C3%B6nergesi_140318.pdf 4. maddesinde yer alan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler kıstaslarına uymakla sorumludurlar.

Hakemlere Ait Sorumluluklar

Hakemlerin hakemlik davetini kabul ettikten sonra etik ilke ve kurallar ile uluslararası hakemlik standartlarına uymaları gerekmektedir.

Dergiye gönderilen tüm aday çalışmalar kör hakemlik yoluyla değerlendirilmektedir. Gönderilen yazılar editörler tarafından değerlendirildikten ve teknik olarak incelendikten sonra alanında uzman iki hakeme yazar bilgisi verilmeksizin gönderilir. Hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara da hakem adı bildirilmez. Raporlar beş yıl süreyle saklı tutulur.

Hakemler değerlendirdikleri aday çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci, aday çalışmanın tamamını ya da bir parçasını paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve alan yazın açısından incelenmesine dayanmaktadır.

Yayın Değerlendirme Süreci ve Sonucu

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 3 haftadır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından "düzeltme yönergesi" doğrultusunda 15 gün içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz ise yazı üçüncü bir hakeme gönderilir.  Yazarlar, Yayın Kurulu ve hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate alarak yazılarını gözden geçirirler. Bu konuda itirazı olan yazarlar, gerekçeleriyle birlikte bir rapor hazırlayarak Yayın Kuruluna sunabilirler. Yayımlanması uygun görülmeyen yazıların bir nüshası istek hâlinde yazarlarına iade edilebilir.

Hakemlerden gelen görüşler, editörler tarafından en geç 2 hafta içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda editörlük yayın kuruluna sunmak üzere nihaî kararını verir.

ETİK KURUL İZNİ VE TUBİTAK ULAKBİM TR DİZİN KURALLARI:
2020 yılında TR Dizin tarafından açıklanan Etik İlkelerle ilgili kurallar kapsamında aşağıdaki hususlara tüm yazarların dikkat etmesi önemlidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

* Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
* İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, TURAN Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi’ne gönderilmesi durumunda, alınmış olan resmî Etik Kurul izin belgelerinin de dergiye ek olarak gönderilmesi gerekmektedir.