A Look At The Discussions of Technology and The Relations of Women and Men Through The “Jon Turkish” Novel

Özet

Osmanlı-Türk toplumunda kadın-erkek ilişkilerinin nasıl bir yapıda olması gerektiği ve bununla bağlantılı olarak feminizm kavramı, hem geçmişte hem de günümüzde sıklıkla gündeme gelmiştir. Bu bağlamda belirleyici olan en önemli olgulardan biri modernleşme olmuştur. Modernleşme sürecinde, kadın ve erkek arasındaki ilişkilerin hangi kaideler tarafından düzenleneceğine dair tartışmalara bakıldığında, kimi zaman geleneksel kimi zaman modern kimi zaman da sentezci bir bakışın hâkim olduğu bilinmektedir. Bunlarla yakından ilişkili olarak “feminizm” kavramı Osmanlı-Türk toplumunda yerini almış ve yeni oluşumlar da toplumsal-siyasal arenada görünür olmuştur. Çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde söz konusu tartışmaların hangi yönleriyle ele alındığı geleneksel ve modern değerler karşıtlığı kapsamında ele alınmıştır. Bu inceleme yapılırken kadın-erkek ilişkilerine dair sunulan sembolik yapılar ve feminizm kavramının Osmanlı –Türk toplumu tarafından nasıl anlamlandırılması gerektiğine yönelik imgeler, Ahmet Mithat’ın “Jön Türk” romanı üzerinden metin analiziyle çözümlenmiştir. Zira Osmanlı döneminde kadın –erkek ilişkilerinin çerçevesi birçok romanda kaleme alınmakla birlikte, feminizm konusunun net bir şekilde tartışıldığı en önemli eserlerden biri “Jön Türk”tür. Yapılan çözümlemeler neticesinde feminizm olgusunun ve kadın – erkek ilişkilerinin sentezci bir yaklaşımla ele alındığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
“Jön Türk” Romanı, “Kadın-Erkek İlişkileri”, “Feminizm”
Kaynakça