A Bibliography Essay on Turkish Modality Studies

Özet

Türkçede çeşitli konular üzerine hazırlanmış birçok bibliyografya çalışması bulunmaktadır. Bu çalışma ise Türkçede kiplik anlam alanı ile ilgili yapılan çalışmalar üzerine bir bibliyografya denemesidir. Çalışma, Türkoloji için yeni sayılabilecek kiplik konusunu işleyen yayınları içermektedir. Türkçede kip ve kiplik kavramları aynı kabul edilmiş ve kiplik konusu kip başlığı altında değerlendirilmiştir. Kiplik genel bir ifade ile eylemin ne şekilde gerçekleştiği ile ilgilenen yani konuşurun önerme karşısındaki, zorunluluğunu, isteğini, beklentisini, bilgisini, yeteneğini, iznini vs. belirten ifade biçimleri olarak tanımlanabilir. Kip ise bu ifade biçimlerinin dilbilgiselleşmiş biçimidir. Birbiri ile yakından ilişkili bu iki konu nihayet son dönem çalışmalarında ayrı başlıklar altında ele alınmaya başlanmıştır. Günümüze kadar kip ve kiplik ile ilgili birçok çalışma yapılsa da kiplik konusunda son dönemdeki çalışmaları da içine alan bir bibliyografya çalışması yapılmamıştır. Bu bibliyografya denemesi çalışmasında kiplikle ilgili doğrudan ya da kısmen bilgi veren makaleler, kongre, kurultay ve sempozyum bildirileri, yüksek lisans ve doktora tezleri ile kitaplar yer almaktadır. Amaç bu konuda yapılan çalışmaları bir araya toplayarak konu üzerine yapılacak olan yeni çalışmalara yardımcı olmak ve bu konuda daha çok çalışma yapılmasına katkı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe, dil bilimi, kiplik, bibliyografya çalışması.
Kaynakça