Turks and Turkish in Târîh-i Cihângüşâ

Özet

Cüveyni’nin Tarih-i Cihan-Güşa’sı Moğol İmparatorluğunun gelişmesi ile ilgili yazılmış birinci elden bir kaynaktır. Eser, edebi yönden gelişmiş ve önemli, Moğolların gelişmesini, Selçuklu ve İsmaililerin durumunu veren bir kaynaktır. Eserin birinci cildi Cengiz Han’ın yükselişi ve başarıları ile Güyük ve Çağatay Hanların ölümüne kadarki kısmı, ikinci cildi Harezmşahların, özellikle Kutbeddin Muhammed ve oğlu Celaleddin’in tarihi ve ayrıca Orta Asya’daki Moğol öncesi Türk hanedanları ile Hülagü Han’a kadarki Moğol varislerini, üçüncü cildi Hülagü Han’ın Batıya doğru seferlerini, bunun yanında Hasan Sabbah ve İsmaililerin tarihini anlatmaktadır. Bu şekilde eser bize Türkler ve döneminin Türkçesi hakkında bilgi vermektedir. Biz bu makalede Cüveyni’nin Tarih-i Cihan-Güşa’sını Türkoloji ve Türkçe bakış açısıyla inceledik. Makale üç ana başlığa sahiptir: Tarih-i Cihan-Güşa ve Önemi , Tarih-i Cihan-Güşa ve Cihangüşa’da Çeşitli Türk Boyları ve Tarih-i Cihan-Güşa’da Türkçe.

Anahtar Kelimeler
Cihan-güşa, Cüveyni, Tarih-i Cihan-güşa, Türkçe, Türkler
Kaynakça