Feminizm Tartışmalarına ve Kadın-Erkek İlişkilerine “Jön Türk” Romanı Üzerinden Bir Bakış
(A Look At The Discussions of Technology and The Relations of Women and Men Through The “Jon Turkish” Novel )

Yazar : Ülkü Ayşe OĞUZHAN BÖREKCİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2
Sayfa : 36-45
    


Abstract
Osmanlı-Türk toplumunda kadın-erkek ilişkilerinin nasıl bir yapıda olması gerektiği ve bununla bağlantılı olarak feminizm kavramı, hem geçmişte hem de günümüzde sıklıkla gündeme gelmiştir. Bu bağlamda belirleyici olan en önemli olgulardan biri modernleşme olmuştur. Modernleşme sürecinde, kadın ve erkek arasındaki ilişkilerin hangi kaideler tarafından düzenleneceğine dair tartışmalara bakıldığında, kimi zaman geleneksel kimi zaman modern kimi zaman da sentezci bir bakışın hâkim olduğu bilinmektedir. Bunlarla yakından ilişkili olarak “feminizm” kavramı Osmanlı-Türk toplumunda yerini almış ve yeni oluşumlar da toplumsal-siyasal arenada görünür olmuştur. Çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde söz konusu tartışmaların hangi yönleriyle ele alındığı geleneksel ve modern değerler karşıtlığı kapsamında ele alınmıştır. Bu inceleme yapılırken kadın-erkek ilişkilerine dair sunulan sembolik yapılar ve feminizm kavramının Osmanlı –Türk toplumu tarafından nasıl anlamlandırılması gerektiğine yönelik imgeler, Ahmet Mithat’ın “Jön Türk” romanı üzerinden metin analiziyle çözümlenmiştir. Zira Osmanlı döneminde kadın –erkek ilişkilerinin çerçevesi birçok romanda kaleme alınmakla birlikte, feminizm konusunun net bir şekilde tartışıldığı en önemli eserlerden biri “Jön Türk”tür. Yapılan çözümlemeler neticesinde feminizm olgusunun ve kadın – erkek ilişkilerinin sentezci bir yaklaşımla ele alındığı tespit edilmiştir.

Keywords
“Jön Türk” Romanı, “Kadın-Erkek İlişkileri”, “Feminizm”

Özet
The structure of the relationship between men and women in the Ottoman-Turkish society and the concept of feminism have come to the fore both in the past and today. One of the most important determinants in this context has been modernization. In the modernization process, it is known that sometimes traditional, sometimes modern and sometimes synthesistic perspectives dominate when we look at the debates on which rules the relations between men and women will be regulated. Closely related to these, the concept of "feminism" took its place in the Ottoman-Turkish society and new formations became visible in the social-political arena. In the study, the aspects of the debates in the last period of the Ottoman Empire have been discussed within the scope of traditional and modern values contrast. While making this analysis, the symbolic structures presented about the male-female relations and the images of how the concept of feminism should be interpreted by the Ottoman-Turkish society were analyzed by text analysis on Ahmet Mithat's novel "Young Turk". Because, although the framework of male-female relations was written in many novels in the Ottoman period, "Young Turk" is one of the most important works in which the subject of feminism is clearly discussed. As a result of the analyzes, it has been determined that the phenomenon of feminism and the relations between men and women are handled with a synthetic approach.

Anahtar Kelimeler
“Young Turk” Novel, “Women-Man Relationships”, “Feminism”