Türkçe Kiplik Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
(A Bibliography Essay on Turkish Modality Studies )

Yazar : Eda KUTUCU    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3
Sayfa : 57-77
    


Abstract
Türkçede çeşitli konular üzerine hazırlanmış birçok bibliyografya çalışması bulunmaktadır. Bu çalışma ise Türkçede kiplik anlam alanı ile ilgili yapılan çalışmalar üzerine bir bibliyografya denemesidir. Çalışma, Türkoloji için yeni sayılabilecek kiplik konusunu işleyen yayınları içermektedir. Türkçede kip ve kiplik kavramları aynı kabul edilmiş ve kiplik konusu kip başlığı altında değerlendirilmiştir. Kiplik genel bir ifade ile eylemin ne şekilde gerçekleştiği ile ilgilenen yani konuşurun önerme karşısındaki, zorunluluğunu, isteğini, beklentisini, bilgisini, yeteneğini, iznini vs. belirten ifade biçimleri olarak tanımlanabilir. Kip ise bu ifade biçimlerinin dilbilgiselleşmiş biçimidir. Birbiri ile yakından ilişkili bu iki konu nihayet son dönem çalışmalarında ayrı başlıklar altında ele alınmaya başlanmıştır. Günümüze kadar kip ve kiplik ile ilgili birçok çalışma yapılsa da kiplik konusunda son dönemdeki çalışmaları da içine alan bir bibliyografya çalışması yapılmamıştır. Bu bibliyografya denemesi çalışmasında kiplikle ilgili doğrudan ya da kısmen bilgi veren makaleler, kongre, kurultay ve sempozyum bildirileri, yüksek lisans ve doktora tezleri ile kitaplar yer almaktadır. Amaç bu konuda yapılan çalışmaları bir araya toplayarak konu üzerine yapılacak olan yeni çalışmalara yardımcı olmak ve bu konuda daha çok çalışma yapılmasına katkı sağlamaktır.

Keywords
Türkçe, dil bilimi, kiplik, bibliyografya çalışması.

Özet
There are many bibliographic studies prepared on various subjects in Turkish. This study is a bibliography study on the studies on modal meaning field in Turkish. The study includes publications dealing with modality, which can be considered new for Turcology. In Turkish, the concepts of modality and modality are accepted as the same and the subject of modality is evaluated under the title of modality. In general terms, modality is concerned with how the action takes place, that is, the speaker's obligation, desire, expectation, knowledge, ability, permission, etc., against the proposition. can be defined as forms of expression that indicate The modal is the grammaticalization of these forms of expression. These two closely related issues have finally begun to be discussed under separate headings in recent studies. There have been many studies on modality and modality until today, but no bibliography study has been conducted on modality, including recent studies. In this bibliography essay, there are articles that give direct or partial information about modality, congress, congress and symposium papers, master's and doctoral theses and books. The aim is to gather the studies on this subject together and to help new studies on the subject and to contribute to more studies on this subject.

Anahtar Kelimeler
Turkish, Linguistics, Modality, Bibliography Study