Joseph Campbell'in Monomit Kuramı Bağlamında Zaloğlu Rüstem Hikâyesi ve Motif İncelemesi
(The Story Of Zaloglu Rustem in The Context Of Joseph Campbell's Monomyth Theory )

Yazar : Şeymanur ÖZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 5
Sayfa : 39-49
    


Abstract
Carl Gustav Jung’ın arketip kuramı, Joseph Campbell’in geliştirdiği monomit kuramının çıkış noktasıdır. Jung, bilinci ve bilinç dışını etkileyen her türlü etkene “arketip” adını vermiştir. Kahramanın yolculuğu dairesel bir yapı sergilemektedir ve bu bağlamda Campbell, efsanelerin, mitlerin ve hikâyelerin yapılarında ortak bir döngünün bulunduğunu, kahramanı merkeze alarak açıklamıştır. Arketipler evrenseldir fakat halk anlatılarında yer aldıklarında millileşirler. Halk hikâyeleri, içerisinde barındırdığı zengin sembolizm unsurları ile Campbell’in belirttiği döngüye sahip anlatı türlerinden biridir. Kahraman etrafında şekillenen halk hikâyeleri, toplumun ortak hafızasının bir ürünüdür. Çalışmamıza konu olan Zaloğlu Rüstem ise, Fars mitolojisinin önemli kahramanlık figürlerindendir. Kahramanın iç benine ulaşması ve bireyleşim sürecini tamamlaması için, bulunduğu dünyadan kopması yani yola çıkması, karşılaştığı engeller ile mücadele edip, fiziksel ve psikolojik gücünü uyumlayarak bu engellerin üstesinden gelmesi ve bunun sonucunda erginliğe ulaşması, son aşama olarak artık kendi benini bulmuş bir şekilde, tamamlanıp dönüş aşamasına geçmesi gerekmektedir. Hikâye, çalışmamıza ana kaynak olan Ali Berat Alptekin’in Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı adlı kitabında, 63 numarada yer almaktadır. Bu çalışmada, Zaloğlu Rüstem hikâyesi monomit kuramı bağlamında incelenecektir.

Keywords
Hikâye, Zaloğlu Rüstem, sembol, çözümleme, monomit kuramı

Özet
Starting point of the monomyth theory that was develepped by Joseph Campbell is the archetypal theory of Carl Gustav Jung named any factors effecting conscious and unconscious as “archetype”. Journey of protagonist happens in a circular fashion; in this manner, Campbell centered on the protagonist in order to explain that there is a common cycle in the structures of legends, myths and stories. Archetypes are universal until turning into domestic in the folk tales. The folk tales containing rich symbolism elements are included in a narrative genre that possesses the circle told by Campbell. Tales shaping around the protagonist are products of the public memory. Zaloğlu Rüstem, the subject of our study, is one of the important heroic figures in Persian mythology. In order for the protagonist to reach his inner self and complete the individuation process, he must break away from the world he is in, fight the obstacles he encounters, overcome these obstacles by adapting his physical and psychological strength, and reach maturity as a result, as the last stage, he has now found his own ego, and returned to it. must pass the stage. The story is located at number 63 in Ali Berat Alptekin's book "The Motif Structure of Folk Stories", which is the main source of our study. In this study, tale of Zaloğlu Rüstem will be examined in the context of monomyth theory.

Anahtar Kelimeler
Story, Zaloglu Rustem, symbol, analysis, monomyth theory